بانک ها و نمایه نامه ها

مجله میکروب شناسی مواد غذائی در پایگاه های زیر نمایه می شود.