نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. کلونینگ توالی های ´5 و ´3 ژن SipA سالمونلا انتریتیدیس در باکتری E. coli

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 29-37

گزیزه شیرازی؛ عباس دوستی