نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی و شناسایی گونه های پدیوکوکوس از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی و بررسی خواص ضدمیکروبی آن ها

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 51-60

نفیسه دعوتی؛ فریده طباطبایی یزدی؛ سعید زیبایی