نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات سدیم آزید، دما و زمان اینکوباسیون بر تولید رنگدانه کاروتنوئیدی از میکروکوس روزئوس

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-14

محمود یلمه؛ مرتضی خمیری؛ عزت الله قائمی؛ سیده ساناز رمضان پور؛ محمد قربانی