نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر نور ماوراء بنفش بر تولید رنگدانه و خصوصیات مورفولوژیکی قارچ موناسکوس پورپورئوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

آسیه پهلوانی نژاد؛ مهشید جهادی؛ نفیسه سادات نقوی؛ محمد علی ضیاء