نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثر نیسین بر بار میکروبی گوشت فیل ماهی پرورشی (Huso huso) در دمای انجماد و یخچال

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-7

محمدرضا قمی؛ مسعود قانع؛ مینا اقبالی؛ مهدی نیکو