کلیدواژه‌ها = "گاو"
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فراوانی آلودگی به Sarcocystis درگاوهای کشتار شده در شهرستان کاشان به روش هضم بافتی ، سال 1398

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 25-32

حسین هوشیار؛ فرشته چهرازی؛ محسن اربابی؛ رضا شرافتی چالشتری؛ مهدی ناظری