اثر ضد میکروبی بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول (BHA) بر روی سالمونلا تیفی موریوم و لیستریا مونوسیتوژنز در محیط کشت و پنیر سفید ایرانی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران.

3 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران.

4 مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران.

چکیده

چکیده  هدف از این مطالعه بررسی خاصیت ضد میکروبی بوتیلیتدهیدروکسیآنیزول به ‌صورت تنها و توأم با‌اتیلن دی آمین تترا استیک اسیدبر باکتری‌ های سالمونلا تیفی موریوم و لیستریامونوسیتوژنز در محیط کشت و در پنیر سفید ایرانی بود. در مرحله اول مطالعه، حداقل غلظت ممانعت کنندگی بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول بر روی باکتری‌ های مورد مطالعه اندازه‌ گیری شد. نمونه‌ های پنیر تهیه شده از شیر پاستوریزه در یک گروه شاهد و سه گروه تیمار به ‌صورت تجربی با سالمونلا تیفی موریوم و لیستریامونوسیتوژنز آلوده شدند. نمونه‌ های تیمارها دارای مقادیر 2500، 5000 و 10000 میکروگرم در میلی ‌لیتر از بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول به تنهایی و مقادیر 2500، 5000 و 10000 میکروگرم در میلی ‌لیتر از بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول توام بااتیلن دی آمین تترا استیک اسیدبودند. در مرحله بعد باکتری‌ های مورد نظر در روزهای مختلف شمارش شدند.نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد در صورت استفاده از بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول توام با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید، تعداد باکتری ‌های سالمونلا تیفی موریوم و لیستریامونوسیتوژنز موجود در محیط کشت و همچنین در مدل پنیر سفید ایرانی به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد.نتایج این مطالعه نشان داد که می‌توان از بوتیلیتدهیدروکسیآنیزول برای افزایش مدت زمان ماندگاری پنیر سفید ایرانی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antibacterial effect of Butylated Hydroxy Anisole (BHA) on Salmonella typhymurium and Listeria monocytogens in culture media and Iranian White Cheese

نویسندگان [English]

  • Ali Ehsani 1
  • Mojtaba Raeisi 2
  • Alijan Tabarraei 3
  • Farhad Nik Nezhad 4
  • Hossein Naghili 1
  • Majid Aminzare 1
1 Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran.
2 Faculty of Health, Golestan University of Medical Sciences, Golestan, Iran
3 Faculty of Medical Sciences, Golestan University of Medical Sciences, Golestan, Iran
4 Laboratory Science Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Golestan, Iran.
چکیده [English]

Abstract The aim of this study was to evaluate antimicrobial effect of Butylated Hydroxy Anisole alone and in combination with EDTA against S. typhimurium and L. monocytogenes in culture media and Iranian White Cheese. At the first phase, Minimum Inhibitory Concentrations (MIC) of Butylated Hydroxy Anisole and EDTA against bacteria were measured. The samples of cheese made from pasteurized milk where infected experimentally with S. typhimurium and L. monocytogenes. They were divided as a control and other samples that have values of 2500, 5000 and 10000 μg/ml of BHA, and combination of 2500, 5000 and 10000 μg/ml of BHA and EDTA. In the next phase of study, bacteria were counted at different days. The results obtained from this study showed that using combination of BHA and EDTA can properly reduce number of S. typhimurium and L. monocytogenes in culture media and Iranian white cheese. This study demonstrated that BHA can be used for increase shelf life of Iranian white cheese

کلیدواژه‌ها [English]

  • BHA
  • Salmonella typhymurium
  • Listeria monocytogens
  • Iranian White Cheese