بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی کرونوباکتر ساکازاکی جدا شده از انواع شیر خشک و غذای کودک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

کرونوباکتر ساکازاکی از اصلی‌ترین پاتوژن‌های منتقله از شیر خشک و غذای کودک آلوده، به نوزاد است و از عوامل اصلی مرگ و میر، بیماری گوارشی و مننژیت در نوزادان است. بررسی حاضر به تشخیص میکروبیولوژیکی و مولکولی کرونوباکتر ساکازاکی در نمونه‌های غذای کودک و شیر خشک نوزاد و بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌های باکتریایی پرداخته است. 200 نمونه غذای کودک و شیر خشک از برندهای مختلف جمع آوری و پس از کشت میکروبی، جدایه‌های باکتری با آزمون PCR مورد تشخیص قرار گرفت. سپس الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌ها با استفاده از روش انتشار دیسک مورد ارزیابی قرار گرفت. 3 نمونه از کل 100 غذای کودک (3 درصد) و 5 نمونه از کل 100 شیر خشک نوزاد (5 درصد) آلوده به کرونوباکتر ساکازاکی بود. برند‌های A، B و C از شیر خشک نوزاد و برند‌های A و D از غذای کودک آلوده به کرونوباکتر ساکازاکی بودند. برندهای B و C از شیر خشک نوزاد (هر کدام 10 درصد) و برند A از غذای کودک (8 درصد) آلوده به کرونوباکتر ساکازاکی بود. ایزوله‌های کرونوباکتر ساکازاکی بیشترین حساسیت را به آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکسازین (38/20)، مروپنم (83/19) و ایمی‌پنم (63/19) و بیشترین مقاومت را به آنتی‌بیوتیک‌های آموکسی سیلین، آمپی سیلین، تیجسیکلین، تیکارسیلین، آزترونام و سفتازیدیم نشان داد. بازرسی دقیق بر کیفیت مواد اولیه شیر خشک و غذای کودک و نظارت دقیق بر روند تولید و رعایت اصول بهداشتی و استفاده از ضد میکروب‌های طبیعی از میزان شیوع آلودگی به این باکتری می‌کاهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study on antibiotic resistance pattern of Cronobacter sakazakii strains isolated from infant formula and baby food types

نویسندگان [English]

  • Samira abbasi bafetrat 1
  • Mohammad Goli 2
  • Hasan Momtaz 3
1 M.S. Graduated of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Isfahan(Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Isfahan(Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Cronobacter sakazakii is one of the main pathogens that transmitted by feeding infants by contaminated infant formula and baby-food. This bacterium is one of the major causes of mortality, digestive diseases and meningitis in newborns. This study was performed in order to detect microbiological and molecular contamination by Cronobacter sakazakii and study antibiotic resistance pattern of bacterial isolates. Two hundred samples of infant formula and baby food from deferent brands were collected and after microbial detection, bacteria’s isolates were detected, using PCR method. Then antibiotic resistance pattern of isolates were evaluated using disk diffusion method. Three samples from total 100 baby food (3%) and 5 samples from total 100 infant formula (5%) had Cronobacter sakazaki infection. A, B and C brands from infant formula and A, D brands from baby food were contaminated with Cronobacter sakazakii. B and C brands from infant formula (10% each of them) and A brand from baby food (8%) were infected with Cronobacter sakazakii. Isolates from Cronobacter sakazakii which isolate from infant formula and baby food demonstrated most Sensitivity to ciprofloxacin (20.38), meropenem (19.83) and imipenem (19.63) and most resistance to amoxicillin, ampicillin, tigecycline, ticarcillin, aztreonam and ceftazidime. Careful inspection on the raw material quality of infant formula and baby food as well as, exact supervision on production procedure, sanitation in addition to use natural antimicrobial can reduce Prevalence rate of this bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cronobacter sakazakii
  • Baby food
  • Infant formula
  • Antibiotic resistance pattern