مطالعه اثر نیسین بر بار میکروبی گوشت فیل ماهی پرورشی (Huso huso) در دمای انجماد و یخچال

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

2 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن، تنکابن، ایران

3 دانش آموخته رشته میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن، تنکابن، ایران

4 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

در این مطالعه اثرات استفاده از نیسین (نگهدارنده زیستی) (در غلظتهای 2/0 و 4/0 درصد) بر کیفیت میکروبیولوژیکی فیله ماهی خاویاری پرورشی فیل ماهی (Huso huso) توسط آغشته سازی با استافیلوکوکوس اورئوس (Staphylococcus aureus) و اشریشیا کلی (Escherichia coli) (به میزان CFU / ml log 8) در طول ذخیره سازی (در دماهای 4 و 18- درجه سانتی گراد) به مدت 10 روز بررسی شد. تعداد S. aureus پس از ده روز از ذخیره سازی تغییر معنی داری نکرد ) 05/0 (P > و بعبارت دیگر از غلظتهای مختلف نیسین و درجه حرارت های مختلف ذخیره سازی تاثیر نپذیرفت. نمونه های آغشته به نیسین در هنگام نگهداری در حالت یخ زده (18- درجه سانتی گراد) شمارش پایین تری از E. coli را نشان دادند. نیسین در هر دو غلظت اثرات مشابهی در کاهش تعداد هر دو باکتری داشت. لذا اثرات مثبت این نگهدارنده کم خطر زیستی در کاهش بار میکروبی فراورده غذایی مورد بررسی در این تحقیق نمایان است و بدینوسیله استفاده از آن نسبت به سایر نگهدارنده های شیمیایی در صنایع غذایی ارجحیت می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of nisin on microbial quality of farmed great sturgeon Huso huso in refrigerator and freezing temperatures

نویسندگان [English]

  • M Ghane 2
  • M Eghbali 3
  • M Nikoo 4
2 Department of Microbiology, Tonekabon branch, Islamic Azad University, Tonekabon, 46817, Iran
3 Graduated of Microbiology, Department of Microbiology, Tonekabon branch, Islamic Azad University, Tonekabon, 46817, Iran
4 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Urmia University, 5756151818, Iran
چکیده [English]

Effect of nisin on microbial quality of farmed great sturgeon Huso huso in refrigerator and freezing temperatures
In this study the effects of nisin (a biotic preservative) (0, 0.2 and 0.4%) on the microbiological quality of farmed great sturgeon (H. huso) slices inoculated by Staphylococcus aureus and Escherichia coli (8 log cfu/ml) during storage (4 and -18 °C) for 10 days was determined. The counts of S. aureus did not change significantly after ten days of storage (P> 0.05) and in other words, it was not affected from different concentrations of nisin and storage temperatures. Frozen samples treated by nisin showed lower counts of E. coli. Nisin at both concentrations had the same effects on reducing the counts of both bacteria. The positive effects of such a low-risk biological preservative in studied food product appearing to reduce the microbial load, therefor its usage in preservation of food is industrially preferable rather than other chemical preservatives.
Keywords: Nisin, Storage temperature, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Farmed beluga.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nisin
  • Storage temperature
  • Staphylococcus aureus
  • Escherichia coli
  • Farmed beluga