ردیابی ژن‌های مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از گوشت قرمز در شهرستان شهرکرد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران.

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران

3 گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، ایران.

چکیده

در دو دهه اخیر، انتروکوک­ها مقاومت گسترده­ای به تعدادی از آنتی‌بیوتیک‌ها کسب کرده­اند که این امر سبب پیچیدگی در درمان عفونت­های ناشی از این باکتری­ها گردیده است. از آن جایی که گوشت قرمز به‌عنوان یک ماده غذایی پر مصرف مورد استفاده در ایران است و به سهولت با این باکتری آلوده می­شود بر آن شدیم تا فراوانی ژن­های مقاومت آنتی­بیوتیکی درجدایه­های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از گوشت قرمز در شهرستان شهرکرد را مورد بررسی قرار دهیم. این تحقیق به‌صورت مقطعی-توصیفی روی 104 نمونه گوشت قرمز در سال 1394 در شهرکرد انجام شد. جداسازی باکتری با استفاده از روش­های بیوشیمیایی و تائید آن بر اساس ردیابی ژن 16srDNA صورت گرفت و مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه­ها با استفاده از روش کربی بائر و ردیابی مولکولی ژن­های tetM، ant(2'''')-I، ermB و aac(6'')/aph(2'') انجام شد. بیشترین مقاومت میکروبی به استرپتومایسین (2/95 درصد) و بیشترین حساسیت نسبت به وانکومایسین (100 درصد) مشاهده شد. ژن ermB با فراوانی 9/76 درصد و ژن aac(6'')/aph(2'') با فراوانی 40 درصد بیشترین و کمترین ژن­های کد کننده مقاومت آنتی­بیوتیکی در ایزوله انتروکوکوس فکالیس بودند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تا کنون مقاومت نسبت به ونکومایسین در ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از گوشت قرمز در شهرستان شهرکرد مشاهده نشده اما مقاومت بالایی نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های استرپتومایسین، سفوتاکسیم، مروپنم، اریترومایسین، تتراسایکلین مشاهده گردید. هم­چنین مشخص شد که ژن ermB در ایزوله­های انتروکوکوس فکالیس مقاوم به آنتی‌بیوتیک از شیوع نسبتاً بالایی برخوردار است و فراوان‌ترین ژن عامل مقاومت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of antibiotic resistance genes in Entrococcus faecalis isolated from meat in Shahrekord

نویسندگان [English]

  • Hamed Karimian 1
  • E Tajbakhsh 2
  • ebrahim rahimi 3
1 Department of Microbiology, Faculty of Basic Sciences, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord,Iran
2 Department of Microbiology, Faculty of Basic Sciences, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
3 Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

 
In the past two decades, Enterococci resistant to some antibiotics has gained widespread that it would cause complications in the treatment of infections caused by these bacteria. Since meat as a foodstuff consumed in Iran is common and easily contaminated with bacteria therefore, we decided to detect frequency of antibiotic resistance genes in Enterococcus faecalis isolated from meat in Shahrekord. This cross sectional study was conducted on 104 samples of meat in 2016 in Shahrekord. Isolation of bacteria using by biochemical methods and confirmed with detection of 16srDNA gene, and antibiotic resistance genes isolates using by Kirby-Bauer method and molecular method for detection of tetMant (2'''')-I, erm B and aac (6'')/aph (2'') genes. Most bacterial resistance to streptomycin (2/95%) and sensitivity to vancomycin (100%) were estimated. Prevalence of ermB gene reported 76.9% and prevalence of aac (6'')/aph (2'') gene reported 40% in E. faecalis isolated. The results indicate that is not resistance to vancomycin in E. faecalis isolated from meat in Shahrekord, but high resistance to Streptomycin, Cefotaxime, Meropenem, Erythromycin, Tetracycline were found also found that ermB gene in E. faecalis high prevalence of antibiotic-resistant gene is the most abundant strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic resistance genes
  • Enterococcus
  • Enterococcus faecalis
  • meat