جداسازی باکتری‌های اسید‌‌لاکتیک از محصولات لبنی محلی شهرستان گرگان با توان مهار رشد برخی از بیماریزاهای گوارشی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه میکروبیولوژی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

جداسازی و شناسایی باکتری‌های اسید‌لاکتیک از محصولات محلی می‌تواند در معرفی انواعی منحصر به‌فرد از پروبیوتیک‌ها نقش بسزایی داشته باشد. این مطالعه با هدف جداسازی باکتری‌های اسید لاکتیک از محصولات لبنی محلی شهرستان گرگان با توان مهار رشد برخی از پاتوژن‌های گوارشی انجام شد. به‌منظور جداسازی باکتری‌های اسید لاکتیک، کشت نمونه‌ها بر روی محیط‌های کشت اختصاصی MRSآگار، M17 آگار، KAA و MRS+Vancomycin انجام شد. سپس بر اساس ویژگی‌های مورفولوژی معمول و تست‌های بیوشیمیایی و تخمیر قندی ایزوله‌ها تعیین هویت شدند. ارزیابی فعالیت ضد‌باکتریایی محلول رویی کشت ایزوله‌ها علیه چهار باکتری بیماری‌زای گوارشی با روش چاهک صورت پذیرفت. از 24 نمونه دوغ و پنیر محلی و 4 نمونه صنعتی در مجموع 73 ایزوله شناسایی شدند که در این بین لاکتوباسیلوس کازئی با 24/34 درصد بیشترین فراوانی را داشت. لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس جدا شده از دوغ و پنیر گوسفندی و لاکتوباسیلوس دلبروکئی و لاکتوباسیلوس رامنوزوس جدا شده از دوغ گوسفندی علیه تمامی باکتری‌های پاتوژن مورد مطالعه یعنی اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس و سیتروباکتر فروندی فعالیت ضدباکتریایی قابل توجهی نشان دادند. همچنین باکتری‌های اسید‌لاکتیک جدا شده از نمونههای صنعتی فعالیت ضدباکتریایی کمتری در مقایسه با ایزوله‌های نمونه‌های محلی نشان دادند. در مجموع با توجه به فعالیت آنتاگونیستی باکتری‌های اسید‌لاکتیک جدا شده از محصولات لبنی محلی شهرستان گرگان، ارزیابی استفاده از آن‌ها به عنوان باکتری‌های با توان پروبیوتیکی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Isolation of lactic acid bacteria from local dairy products of Gorgan township with the ability to inhibit the growth of some gastrointestinal pathogens

نویسندگان [English]

  • hadi koohsari 1
  • Zeinab Rashti 2
  • Shohre Arab 2
1 Department of Microbiology, Azadshahr branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Golestan province, Iran.
2 Graduated student, Department of Food Science and technology, Azadshahr branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Golestan province, Iran.
چکیده [English]

Isolation and identification of lactic acid bacteria from local products can play an important role in the introduction of unique types of probiotics. The present study was conducted in an attempt to isolate lactic acid bacteria from local dairy produced in the township of Gorgan which had the ability to inhibit the growth of some gastrointestinal pathogens. In order to isolate lactic acid bacteria, cheeses samples were sub-cultured on media cultures of MRS agar, M17 Agar , KAA and MRS+Vancomycin. Then, isolates were identified based on general morphological characteristics, biochemical and sugar fermentation tests. Using agar well diffusion, the antibacterial activity of culture supernatant of lactic acid bacteria was tested against four pathogenic bacteria. Among 24 samples of local cheeses and dooghs and 4 industrial samples, a total of 73 isolates were identified in which Lactobacillus casei was the most frequent isolate with with 34.24%. Lactobacillus casei and Lactobacillus acidophilus isolated from sheep's dough and sheep's cheese and Lactobacillus delbrucki and Lactobacillus ramenosus isolated from sheep's dough showed significant antibacterial activity against all pathogenic bacteria studied, namely, E. coli, S. aureus, B. cereus and C. freundii. Moreover, lactic acid bacteria isolated from industrial samples showed less antibacterial activity compared to isolates of local samples. Overall according to antagonistic effects of lactic acid bacteria isolated from of Gorgan’s local dairy products, it is recommended to evaluate their use as probiotic bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lactic acid bacteria
  • Local dairy products
  • Gorgan township
  • Antibacterial activity
  • gastrointestinal pathogen