انگل های منتقله از ماهی: مروری بر گزارشات ارائه شده از ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 دانش آموخته دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

3 دانش آموخته دکتری تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 اداره شیلات، سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، ایران باشگاه پژوهشگران جوان، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

چکیده

از میان تعداد زیادی از انگل ها که قادرند ماهی را آلوده کنند،گونه های متعددی منجر به ایجاد بیماری در انسان می شوند. امروزه، بیش از 40 گونه انگل در رده های مختلف شامل تک یاخته، ترماتود، سستود، نماتود و یا خاربرسر در ماهی شناسایی شده که باعث ایجاد بیماری در انسان می شوند. آلودگی در انسان معمولا متعاقب مصرف بافت خوراکی آلوده به لارو این انگل ها رخ می دهد، لذا این امر رابطه مستقیمی با نوع فراوری و پخت ماهی دارد و اپیدمیولوژی بیماری بر همین اساس شکل می گیرد. میزان مصرف ماهی، روش‌های پخت، فراوری یا عادات غذائی، سطح بهداشت عواملی هستند که بر میزان وقوع این انگل ها تاثیر گذارند. در این مقاله ضمن مروری بر انگل های مشترک ماهی با انسان، گزارشات این انگل ها از ماهیان در نواحی مختلف ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fish-borne parasites: A review on the reports from Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Momeni 1
  • Mehdi Raissy 1
  • Masoumeh Bashiri 2
  • Maryam Barzegar 3
  • Mahsa Ansari 4
1 Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2 Graduated of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
3 Department of Aquatic Animal Health and Disease, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran. Tehran, Iran
4 Department of Fisheries, Agriculture Jahad, Chaharmahal va Bakhtiari Province, Shahrekord, Iran. Young Researchers Club, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

A high number of parasites can infect fish, and some can be transmitted to humans. Human or fish-eating mammals can be the main host of these parasites. Today, more than 40 species of fish-borne parasites have been identified, causing disease in humans. These parasites can be classified as protozoa, trematode, Cestoda, Nematoda and Acanthocephala. Infection in humans usually occurs following the consumption of larvae-infected meat. The possibility and the rate of infection directly relate to different criteria, including the fish consumption rate, level of hygiene, feeding habits, and methods of cooking or processing. In this article, having discussed the fish-borne parasites, the reports of zoonotic parasites from fish in Iran have been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parasite
  • zoonotic Disease
  • fish