جداسازی گونه‌های اسینتوباکتر از غذاهای یخ‌زده و تاثیر آن بر برخی از قارچ‌های بیماری زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی صنایع غذایی/دانشکده کشاورزی/دانشگاه جیرفت/جیرفت/ایران

2 گروه میکروبیولوژی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت/ جیرفت/ایران

چکیده

در سال­های اخیر تولید داروهای ضد قارچی جدید، به دلیل مقاومت سموم قارچی و بیماری­زا بودن آنها مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق اثر مهاری اسینتوباکتر جدا شده از غذاهای یخ زده بر علیه قارچ­های بیماری­زای آسپرژیلوس نایجر و آسپرژیلوس فلاووس بررسی شد. تعداد 15 نمونه غذای یخ­زده از فروشگاه­های شهرستان جیرفت جمع­آوری و جهت جداسازی و شناسایی اسینتوباکترهای احتمالی موجود در آنها مورد آزمایش قرار گرفت. درمجموع 28 ایزوله باکتریایی به­دست آمد که از این تعداد، دو ایزوله با استفاده از روش­های بیوشیمیایی اسینتوباکتر شناسایی شدند. این دو ایزوله از همبرگر گوشت و سبزیجات منجمد جداسازی گردید. قارچ­های بیماری­زای آسپرژیلوس نایجر و آسپرژیلوس فلاووس از مرکز کلکسیون قارچ و باکتری ایران تهیه شدند. سپس اثر آنتاگونیستی دو ایزوله اسینتوباکتر بر روی قارچ­ها بررسی شد. نتایج نشان از عدم مهار رشد قارچ آسپرژیلوس نایجر توسط دو ایزوله اسینتوباکتر جدا شده از همبرگر گوشت و سبزی منجمد داشت، اما ایزوله اسینتوباکتر جدا شده از سبزی منجمد بر قارچ آسپرژیلوس فلاووس اثر مهاری نشان داد و قطر هاله عدم رشد آن 11 میلی­متر بود. در نهایت باکتری دارای اثر مهاری برای شناسایی مولکولی انتخاب شد. بر اساس نتایج بلاست توالی و رسم درخت فیلوژنی، جدایه مورد مطالعه، اسینتوباکتر بومانی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation Acinetobacteria spp. from frozen food and study them effects on some pathogenic fungi

نویسندگان [English]

  • fatemeh shahdadi 1
  • sedigheh kariminejad 2
1 food science department/faculty of agriculture/university of jiroft/jiroft/Iran
2 Department of microbiology/Islamic azad university, Jiroft branch/ Jiroft/Iran
چکیده [English]

In recent years, producing new antifungal drugs has been considered due to the resistance of fungal toxins and their pathogenicity. In this research, the effect of inhibitory growth of Acinetobacter isolated from frozen foods against pathogenic fungi of Aspergillus niger (A.niger) and A. flavus has been investigated. A total of 15 frozen food samples were collected from Jiroft city stores and tested for isolation and identification of potential Acinetobacter. A total of 28 bacterial isolates were obtained from frozen food that, from these, two isolates were identified Acinetobacter by biochemical methods. These bacteria were isolated from frozen hamburger and vegetables. The pathogenic fungi of Aspergillus niger and A. flavus were prepared from the center of the Iranian fungus and bacterial collection center. Then, the antagonistic effects of two isolates of Acinetobacter on these fungi were investigated. The results showed no inhibition of A. niger growth by two isolates of Acinetobacter isolated from frozen hamburger and vegetables, but isolates of frozen vegetables showed an inhibitory effect on A. flavus, and its inhibition zone was 11 mm. Finally, the inhibitory bacteria were selected for molecular identification. Based on the results of sequencing blast and phylogenetic tree drawing, the isolate studied was Acinetobacter baumannii.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aspergillus niger
  • Aspergillus flavus
  • Acinetobacter
  • frozen foods