مطالعه شیوع و بررسی فیلوژنتیک لیستریا مونوسیتوژنز جدا شده از فیله دو نوع ماهی پرورشی در شهرکرد در سال 1397

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی و علوم شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، چهار محال و بختیاری، ایران.

2 گروه مهندسی و علوم شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، چهار محال و بختیاری، ایران

3 استاد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه شیلات، تهران، ایران

5 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

چکیده

باکتری لیستریامونوسیتوژنز می­تواند ماهی و سایر آبزیان را به صورت مستقیم و غیرمستقیم آلوده کرده و درنتیجه ماهی و فرآورده­های آن به­عنوان یک حامل برای انتقال بیماری ناشی از این باکتری تلقی می‌شوند. از این­رو مطالعه حاضر به بررسی آلودگی ماهیان پرواری قزل آلای رنگین کمان و کپور معمولی به این باکتری و شناسایی فیلوژنتیک ایزوله‌های جدا شده با استفاده از روش PCR پرداخته است. در مجموع 50 نمونه ماهی تازه پرورشی شامل قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) طی تیرماه تا شهریورماه سال 1397 از مراکز عرضه ماهی در شهرستان شهرکرد جمع آوری شد. بر اساس آزمایشات مولکولی، از جمع 50 نمونه مورد مطالعه، 18 نمونه (36 درصد) آلوده به باکتری لیستریا مونوسیتوژنز بودند که 26 و 10 درصد از نمونه‌های آلوده به ترتیب متعلق به قزل آلا رنگین کمان و کپور معمولی بود. از جمع 18 ایزوله‌ی مورد بررسی 12 نمونه (66/66 در صد) مربوط به سروتیپ 4b، یک نمونه مربوط به سروتیپ  و 5 نمونه‌ی دیگر متعلق به سروتیپ  بود. با توجه به نتایج مطالعه حاضر، مبنی بر آلودگی ماهیان پرورشی به باکتری لیستریا مونوسیتوژنز و اهمیت آن در بهداشت عمومی، لزوم اعمال نظارت­های بهداشتی مداوم و دقیق ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalence and phylogenetic analysis of Listeria monocytogenes isolated from the fillets of two farmed fish in Shahrekord in 2018

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Pirali Khairabadi 1
  • Seyedh Sedigheh Mousavi 2
  • Hassan Momtaz 3
  • Farzaneh Nikokhah 2
  • Seyed Pejman Hosseini Shekarabi 4
  • Mehdi Raissy 5
1 Department of Fisheries Engineering and Sciences, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Chaharmahal and Bakhtiari, Iran.
2 Department of Fisheries Engineering and Sciences, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Chaharmahal and Bakhtiari, Iran
3 Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
5 Department of Aquatic Animal Health, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Fish and other aquatic animals, directly and indirectly, can be contaminated with Listeria monocytogenes and consequently, fish and their products are considered a carrier for this bacterium. The present study investigated the contamination of farmed rainbow trout and common carp with this bacterium as well as the phylogenetics of the isolates. A total of 50 samples of farmed fish were obtained from local fish supply centers in Shahrekord City from July to September 2018. Based on the molecular experiments, 18 (36%) of the 50 studied samples were contaminated with L. monocytogenes as 26% and 10% of the isolates were found in trout and carp, respectively. From 18 isolates, 12 samples (66.66%) belonged to serotype 4b, one belonged to serotype 1/2a and the other 5 samples belonged to serotype 1/2b. According to the results of the present study and regarding the importance of the bacteria in terms of public health, continuous and accurate hygienic monitoring seems to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Listeria
  • Phylogenetics
  • Rainbow trout
  • Common carp