اثر پری‌بیوتیکی و ویژگی‌های فراسودمند فیبر رژیمی استخراج شده از هسته کنار

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد مسجد سیلمان

3 گروه مهندسی شیمی دانشگاه جندی شاپور

4 گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

چکیده

هدف از انجام این مطالعه استخراج فیبر رژیمی از هسته کنار به روش استخراج قلیایی-پراکسید هیدروژن و ارزیابی ویژگی‌های پری‌بیوتیکی و فراسودمند آن بود. برای این منظور، ابتدا هسته‌های کنار چربی‌زدایی شدند. سپس، فیبر رژیمی آن با استفاده از تیمار هیدروژن پراکسید قلیایی استخراج گردید. اثر پری‌بیوتیکی (در غلظت‌های 1 و 5 درصد) در محیط کشت بدون قند بر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به مدت 72 ساعت، مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ارزیابی ویژگی‌های تکنولوژیک و فراسودمند فیبرهای رژیمی استخراج شده، آزمون های DPPH، ظرفیت اتصال با کلسترول، ظرفیت جذب گلوکز، ظرفیت اتصال با روغن و ظرفیت نگهداری آب اندازه‌گیری شد. فیبر رژیمی هسته کنار ظرفیت نگهداری آب، جذب روغن، جذب گلوکز و اتصال با کلسترول، به ترتیب برابر با 51/0 ‌میلی‌لیتر بر گرم، 50/2 گرم بر گرم، 60/31 میلی‌مول بر لیتر و 52/14 میلی‌گرم داشت. نتایج حاصل از بررسی اثر پری‌بیوتیکی نشان داد که محیط کشت حاوی یک درصد فیبر رژیمی هسته کنار کمترین میزان کاهش pH را با 69/5 داشت (p<0.05). همچنین روند کاهش pH در ساعات مختلف مورد بررسی متغیر بود (p<0.05). نتایج مربوط به شمارش لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس نشان داد که محیط کشت حاوی یک درصد فیبر رژیمی کنار در ساعت 48 با Log CFU/ml 7/4 بیشترین جمعیت را داشت. همچنین روند تکثیر باکتری نسبت به میزان غلظت آن و با گذشت زمان متغیر بود (p<0.05). با توجه به ویژگی‌های فراسودمند فیبر رژیمی هسته کنار، می‌توان از آن به عنوان منبع فیبر رژیمی در دسترس و ارزان در صنایع غذایی و دارویی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prebiotic effect and functional properties of dietary fiber extracted from Ziziphus mauritiana seeds by alkali-hydrogen peroxide method

نویسندگان [English]

  • mojtaba afrazeh 2
  • habib abbasi 3
  • Abdolkarim Sheikhi 4
1 Department of Food Science and Technology,Ahvaz Branch, Islamic Azad University of Ahvaz
2 Department of Food Science and Technology, Masjed Soleyman Branch, Islamic Azad University, Masjed Soleyman, Iran.
3 Department of Chemical Engineering, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran.
4 Department of Immunology, School of Medicine, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to extract dietary fiber from the Ziziphus mauritiana seeds by alkaline-hydrogen peroxide extraction method and evaluate its prebiotic and functional properties. For this purpose, seeds were first defatted. Then, its dietary fiber was extracted using alkaline hydrogen peroxide treatment. Prebiotic effect (at concentrations of 1 and 5%) in sugar-free culture medium on Lactobacillus acidophilus was studied for 72 hours. The technological and functional properties of the extracted dietary fibers including DPPH test, cholesterol-binding capacity, glucose adsorption capacity, oil binding capacity and water adsorption capacity were measured. Z. mauritiana seed dietary fiber had water adsorption, oil binding capacity, glucose adsorption capacity, and cholesterol binding capacity equal to 0.51 ml/g, 2.50 g/g, 37.60 mmol/L, and 14.52 mg/g, respectively. The results of the prebiotic evaluation showed that the sample containing 1% Z. mauritiana seed dietary fiber had the lowest pH with pH 5.69 at 48 h (p<0.05). Also, the trend of pH decrease was variable during the time of the test (p<0.05). The results of Lactobacillus acidophilus count indicated that the culture containing 1% Z. mauritiana seed dietary fiber at 48th hour with 4.7 Log CFU/ml had the highest count. Besides, the trend of bacterial multiplication was variable concerning its concentration and over time (p<0.05). Besides, due to its beneficial properties, Z. mauritiana seed dietary fiber can be used as an available and inexpensive source of dietary fiber in the food and pharmaceutical industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Ziziphus mauritiana seed
  • Dietary fiber
  • Functional properties
  • Lactobacillus acidophilus

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 18 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 20 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 23 خرداد 1400