فراوانی آلودگی ویبریایی در ماهیان عرضه شده در شهر اصفهان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 دانش آموخته دانشکده داروسازی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی،شهرضا، ایران

چکیده

چکیده
هر ساله موارد زیادی از وقوع مسمومیت های غذایی ناشی ازمصرف مواد غذایی دریایی آلوده به گونه های ویبریو ، گزارش می گردد. هدف از این تحقیق بررسی میزان فراوانی آلودگی ماهیان خام عرضه شده ، به گونه های ویبریو در شهر اصفهان بود. در این بررسی ماهیان خام خریداری شده از 64 فروشگاه ، به آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا انتقال داده شد. نمونه ها از نظر شمارش ویبریو طبق روش استاندارد ملی ایران مورد آزمایش قرار گرفت . در آزمون مولکولی با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز آشیانه ای حضور گونه های پاراهمولیتیکوس، کلرا، ولنیفیکوس و میمیکوس جنس ویبریو مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاکی از آن بود که حدود ۹۵درصد نمونه ها ، آلودگی بیش از حد مجاز به جنس ویبریو داشتند. ویبریو پاراهمولیتیکوس بیشترین میزان فراوانی (35درصد) را نشان داد، در حالی که ویبریو میمیکوس کمترین میزان فراوانی (15 درصد( را در نمونه های مورد بررسی داشت . فراوانی گونه ها ی کلرا و ولنیفیکوس نیز به ترتیب 20 درصد و35 درصدگزارش گردید . نتایج بررسی های میکروبی ماهی های خام جمع آوری شده از فروشگاه های مختلف شهرستان اصفهان نمیتواند رضایت بخش باشد . فراوانی بالای گونه های ویبریو در نمونه ها تایید کننده عدم رعایت بهداشت در مراکز تهیه و توزیع ماهی و فرآورده های آن است .به تظر می رسد جایگاه های عمل آوری و نحوه حمل و نقل و توزیع ماهی در اصفهان از بهداشت مناسبی برخوردار نیست.
واژگان کلیدی: PCR، ویبریو، ماهی، آلودگی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Frequency of Vibrio species isolated from fish in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Ali Sharifzadeh 1
  • Abbas Karimi Alavigeh 2
1 IAU, Shahrekord
2 Graduate of Pharmacy Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran
چکیده [English]

Abstract
Annually, many reports of occurrence of food poisoning due to the consumption of sea-foods contaminated with Vibrio species have been reported. The present survey was carried out to evalution the frequency rate of Vibrio species in sea-food products from the fish samples in Isfahan, Iran.
In this survey, 64 fresh fish samples were purchased from markets in Isfahan and transferred to the food quality control laboratory of the Islamic Azad University of Shahreza . Samples were tested for count Vibrio parahaemolyticus and detection according to Iranian national standard methods . positive specimens were evaluated for presence of bacterial species using Nested Polymerase Chain Reaction . the presences of Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholera, Vibrio vulnificus and Vibrio mimicus were studied using the Nested PCR method. Results showed that 95% of samples were contaminated with Vibrio species. In studied samples, V. parahaemolyticus had the highest frequency rate (35%), while V. mimicus had the lowest frequency rate (15%). Frequency of V. cholera and V. vulnificus were 20% and 35% respectively.
The results of microbial investigations of raw fish collected from different markets of Isfahan can not be defined satisfactorily . High prevalence of Vibrio species in samples confirmed the lack of hygienic condition in the production and distribution centers of fish . It seems that, places of fishing and processing and the moods of transportation and distribution of fish don’t have suitable hygiene in Isfahan .
Key Words: PCR, Vibrio, Fish, Contamination

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: PCR
  • Vibrio
  • fish
  • Contamination

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 30 مهر 1399
  • تاریخ بازنگری: 22 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 12 مرداد 1400