درباره نشریه

مجله میکروب شناسی مواد غذائی

دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

 

مجله میکروب شناسی مواد غذائی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد و بصورت فصلنامه منتشر می شود. مقالات ارسالی در زمینه های مختلف و مرتبط با میکروب شناسی مواد غذائی شامل باکتری ها، ویروس ها، انگل ها، بیماریهای غذا زاد و.... قرار می گیرند. تلاش بر این است که بررسی مقالات در کوتاهترین زمان و با حفظ دقت انجام پذیرد و پذیرش مقاله بر اساس نظر داوران، طی 3 ماه پس از ارسال آن صورت پذیرد. مجله میکروب شناسی مواد غذائی تابع اصول اخلاقی نشر (COPE) است.