راهنمای نویسندگان

راهنمای تنظیم و تدوین مقالات مجله میکروب شناسی مواد غذائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

مقاله نباید قبلا در هیچ مجله علمی به چاپ رسیده یا برای درج در مجله دیگر ارسال شده باشد.

پذیرش مقالات: پژوهشی، مروری

مقاله با برنامه Word 2003, 2007  و با قلم بی نازنین 12 فارسی و Times New Roman 11 انگلیسی تایپ و به صورت تک ستونی با حفظ 2/5 سانتی متر حاشیه از هر طرف و در نظر گرفتن فاصله سطور 1/5 سانتی‌متر حداقل در 10 و حداکثر در 14 صفحه تهیه و ارسال گردد. . جداول، منحنی­ ها، نمودارها (با برنامه Excel) و تصاویر علاوه بر متن در فایل­ های جداگانه با ذکر شماره ضمیمه مقاله باشند. لازم به ذکر است جداول، اشکال و نمودارها در مجل اصلی خود قرار گیرند نه در انتهای مقاله.

حداکثر تعداد جداول، اشکال و نمودارها در هر مقاله 5 عدد می باشد.

فونت عنوان مقاله و عناوین اصلی ساختار (مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری کلی و فهرست منابع و ...) باید توپر (Bold) باشد. استفاده از زیرعنوان‌ها مجاز است اما از به کارگیری زیر عنوان‌های متعدد خودداری شود.

- فایل مقالات باید مشتمل بر برگ مشخصات مقاله (صفحه اول مقاله) که شامل: عنوان، عنوان گردان (Running title) که در زیر عنوان اصلی مقاله درج گردد، نام و نام خانوادگی، نشانی نویسنده یا نویسندگان مقاله، پست الکترونیکی و شماره تماس نویسنده مسؤل خواهد بود. در ادامه چکیده فارسی (حداکثر250 کلمه)، واژگان کلیدی فارسی، مقدمـه، مواد و روش کار، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری کلی، سپاسگزاری (این بخش اختیاری بوده)، منابع و چکیده انگلیسی (حداکثر250 کلمه) همراه با کلمات کلیدی انگلیسی باشد. توضیح هر بخش به شرح زیر می­ باشد:

عنوان و عنوان کوتاه

در بالای صفحه عنوان با قلم 14 و در زیر آن (با رنگ قرمز و قلم 14) عنوان کوتاه را درج کنید.

 نام و وابستگی سازمانی نویسندگان

در بخش فارسی نام و نام خانوادگی کامل ذکر شود و در خلاصه انگلیسی نام خانوادگی و حرف اول نام کافی است. در مورد وابستگی سازمانی، ذکر نام گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر و کشور کافی است و نیازی به ذکر رتبه علمی (استادیار، دانشیار و ...) نمی باشد. بغیر از دانشجویان و دانش آموختگان که باید ذکر شود. لطفا به فرمت آن کاملا دقت کنید. مثال:

علی رجبی1، ابراهیم رحیمی2*، علیرضا اصولی3

 1. دانش آموخته دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2. گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

3. گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

*نویسنده مسئول:ebrahimrahimi55@yahoo.com

 

Rajabi A1, Rahimi E2, Osouli A3

1. Graduated of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

2. Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

3. Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

*Corresponding author: ebrahimrahimi55@yahoo.com

 

لطفا توجه داشته باشید نام و وابستگی سازمانی تمامی نویسندگان (فارسی و انگلیسی) دقیقا مشابه آنچه در متن مقاله ذکر شده است، در سامانه و در زمان ارسال مقاله وارد شود. در غیر اینصورت منجر به مغایرت اطلاعات مقاله بر روی سامانه با فایل مقاله خواهد شد، لذا لطفا اطلاعات کامل و دقیق در سامانه درج گردد.

مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان بر عهده شخص نویسنده مسئول است و کلیه مکاتبات با وی انجام خواهد شد.

هر مقاله باید به صورت 3 فایل مجزا شامل الف) مقاله کامل حاوی تمامی شکل ها و جداول و با نام نویسندگان، ب) مقاله کامل حاوی تمامی شکل ها و جداول و بدون نام نویسندگان و ج) نامه ارسال مقاله به مجله باشد.

در زمان ارسال مقاله ویرایش شده، پس از اعلام نظرات داوران باید در مقاله قسمت های اصلاح شده هایلایت و جوابیه داوران در انتهای هر دو فایل اصلی و بدون نام باشد.

چکیده

چکیده فارسی و انگلیسی یکپارچه و فاقد زیر عنوان باشد و محتوای کلی مقاله را نشان دهد و از مطالعه آن یک دید کلی در مورد مقاله بدست آید (حداکثر 250 کلمه). در انتهای چکیده 3 تا 5 واژه کلیدی آورده شود. چکیده انگلیسی باید کاملاً با چکیده فارسی مطابقت داشته باشد.

مقدمه

در این قسمت توضیحاتی در مورد موضوع مورد مطالعه داده می شود. تحقیقات دیگران و اطلاعات موجود در این مورد مرور گردیده و نواقص موجود مشخص می شود. لازم است منبع هر مطلبی که در این قسمت ارائه می شود در پایان جمله یا پاراگراف و یا حتی در صورت لزوم در وسط جمله با شماره مشخص گردد. همچنین در آخر این بخش به طور مختصر ضرورت انجام کار و اهداف تحقیق بیان می شوند.

نیازی به شماره گذاری بخش های مختلف مقاله نیست.

 مواد و روش کار

از ذکر کلماتی مثل مواد و روشها، روش کار و ....خدداری کنید. عنوان صحیح "مواد و روش کار" است. در این بخش مواردی از قبیل نوع مطالعه، مواد و دستگاه های مورد استفاده و همچنین نوع و مشخصات نمونه ها، روش نمونه گیری، انتخاب نمونه ها، زمان و مکان نمونه گیری و نحوه گروه بندی انجام آزمایشات مختلف برای هر یک از گروهها به تفکیک و با ذکر جزئیات روش، ذکر محدودیتها، نحوه جمع بندی نتایج و روشهای آماری مورد استفاده شرح داده می شوند. ولی نتایج تحقیق در این قسمت ارائه نمی گردند. توجه داشته باشید که اشاره به روش کار آماری در این بخش (در صورتیکه انجام شده باشد) ضروری است.

 نتایج

در این قسمت برای هر بخش از نتایج توضیحات مختصری ارائه می شود و نتایج تجزیه و تحلیل آماری آنها بصورت متن، شکل یا نمودار و یا جدول ارائه می شود. از تکرار یک نوع داده در بیش از یک شیوه ارائه نتایج خودداری گردد. شکلها، نمودارها و جدولها باید شماره داشته باشند، گویا باشند و مشخصات آماری و اطلاعات لازم از قبیل نام محورها، مقیاس و راهنمای نمودار روی آنها مشخص باشد. عنوان جدولها در بالا و توضیح شکل ها و نمودارها در زیر آنها و به فارسی نوشته می شود. تمام جدولها و نمودارها به فارسی و از راست به چپ تهیه گردد.

- تمامی جداول باید فرمت علمی داشته باشند بطوریکه ستون های عمودی و همچنین ستون های افقی بجز بالا و پائین جدول حذف شوند.

- جدول یا نمودار باید بدون مراجعه به متن گویا و قابل فهم باشد. به همین منظور بایستی کلیه حروف اختصاری استفاده شده، علایمی مانند خط تیره (-)، ستاره (*)، عدم تفاوت معنی دار (NS)، ( S.E.Mیا X ± SD) در توضیح زیرنویس جدول آورده شود. اعداد جدول و اطلاعات هر ستون نمودار و جداول بصورت فارسی نوشته شود.

- اصل نمودارها به صورت دو بعدی بدون حاشیه و تزئینات اضافی تنظیم شود ابعاد آنها نباید از 12×8 سانتی متر بزرگتر باشد. ارسال فایل نمودار به صورت مجزا الزامی است.

- عکس ها علاوه بر متن به صورت فایل های مجزا از نوع JPG و با کیفیت مناسب چاپ با نام های مشخص در فایل جداگانه ارسال گردد. عکس ها و تصاویر باید شماره گذاری متوالی داشته باشد و چنانچه عکس قبلا منتشر شده باشد منبع اولیه در تقدیرنامه ذکر شود و اجازه کتبی آن ارائه گردد.

- از ذکر "%" خودداری شود و به جای آن از واژه "درصد" استفاده شود.

- عناوین جداول باید در بالای جداول و عناوین شکل‌ها باید در پایین شکل‌های مربوطه درج گردد. جداول و شکل‌ها به ترتیب ارجاع داده شده در متن شماره‌گذاری شوند.

بحث

 در این قسمت نتایج تحلیل شده و نتایج بدست آمده به طور منطقی با نتایج کارهای دیگران مقایسه شده و تفسیر می گردد. به عبارت دیگر در بحث، ارتباطی واضح بین این پژوهش و کارهای قبلی که در این زمینه انجام شده برقرار می­گردد.

در اینجا می توان علت وقوع یا عدم وقوع مسایل را بحث کرد. یافته های بدست آمده را با یافته های حاصل از پژوهش های قبلی مرتبط کرده و در صورتی که این یافته با یکدیگر همخوانی ندارند علت آن را ذکر نمائید. بحث باید دارای پیشنهادات جهت مطالعات بعدی باشد. در قسمت بحث و نتیجه گیری بایستی نویسنده مشخص نماید که چه مطلب جدیدی را به مطالب قبلی اضافه کرده است.

نتیجهگیری کلی:

 مقاله باید دارای یک نتیجه‌گیری کلی باشد که این قسمت شامل یک استنتاج نهایی از پژوهش و ذکر کاربرد (های) احتمالی آن است.

 تشکر و قدردانی 

در این قسمت افراد یا گروههائی که در انجام تحقیق همکاری داشته اند و همچنین نام منابع حمایت مالی که منجر به انجام تحقیق و تهیه مقاله گردیده است تحت عنوان تشکر و قدردانی نام برده می شوند. در صورتی که مقاله مذکور مستخرج از طرح تحقیقاتی است مشخصات طرح ذکر گردد. این بخش اختیاری بوده و حداکثر در 50 کلمه بیان شود. 

 منابع

 منابع باید به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی نویسنده اول تنظیم شود. در صورتی که نویسنده در یک سال دارای چند مقاله می ­باشد، مقالات با حروف a, b, c در کنار سال انتشار مشخص شوند. نحوه نگارش منابع طبق الگوی زیر می ­باشد:

لازم به ذکر است اول منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی ذکر شوند.

 منابع فارسی:

مقاله در مجله

میرزایی، حمید.، کریم، گیتی و سوری، مصطفی. (1384). مطالعه تأثیر دکستروز، والین، گلیسین، تیامین و دماهای مختلف بر سرعت رشد لاکتوباسیلوس کازئی در شیر. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، سال دوم، شماره 1، صفحه 71-65.

 

 کتاب تألیفی

کریم، گیتی. (1374). آزمون‌های میکروبی مواد غذایی. چاپ دوم، انتشارت دانشگاه تهران، صفحه 81-57.

 

کتاب ترجمه‌ای

ویلیام، فریزیر و دنیس، وستهوف. (1381). میکروبیولوژی مواد غذایی. ترجمه: مرتضوی، علی.، کاشانی نژاد، مهدی و ضیاء‌الحق، سیدحمیدرضا، چاپ دوم، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، صفحه 26-24.

 

 استاندارد

سازمان ملی استاندارد ایران. (1375). آماده کردن نمونه‌های مواد غذایی و شمارش میکروارگانیسم‌های مختلف. استاندارد شماره 356.

 

 مقاله ارائه شده در  همایش

جوادی، افشین.، میرزایی، حمید و مقصودلو، سینا. (1389). مطالعه تجربی بقایای انروفلوکسازین در بافت‌های خوراکی طیور به روش FPT تغییر یافته. شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران، 9-7 اردیبهشت 89 ، صفحه 122.

 

منابع انگلیسی:

کتاب لاتین:

Hall L. 2011. Fresh Fruit Cleanse. Ulysses Press, London, U.K.

بخشی از یک کتاب:

Kramer J.M, and Gilbert R.J. 1989. Bacillus cereus. p 68-135. In: Doyle, M.P. (ed.), Foodborne Bacterial Pathogens. Marcel Dekker, New York, pp. 22-70.

 

مقاله مجله:  لطفا توجه کنید که نام مجلات در فهرست منابع باید بصورت خلاصه نوشته شود.

Goulas A.E and Kontominas M.G. 2007. Combined effect of light salting, modified atmosphere packaging and oregano essential oil on the shelf-life of sea bream (Sparus aurata). Biochemical and sensory attributes. J Food Chem. 100: 287-296.

 

مقاله ارائه شده در همایش:

 Lanktree C and Briere J. 2011. Antibiotics residues in animal origin foods. The Second International Congress of Food Hygiene, Tehran, Iran. 


برای دانلود نمونه مقاله اینجا کلیک کنید.

دانلود فرم موافقت با کپی رایت

دانلود فرم تعارض منافع  

چکیده به زبان انگلیسی : این چکیده، برگردان کامل و روان چکیده فارسی به زبان انگلیسی است. چکیده انگلیسی حتماً باید با کلمات و متن روان و گویای انگلیسی تنظیم شده باشد. اکیداً توصیه می شود که با عضو هیئت علمی که تسلط و اشراف کامل­تری به زبان انگلیسی داشته باشد مشورت صورت گیرد و املاء و انشای عنوان و چکیده انگلیسی به دقت قبل از ارسال بازبینی شود.

 

واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی : این واژه‌ها نیز برگردان کامل « واژه‌های کلیدی» فارسی به زبان انگلیسی می‌باشد.

 

توجه:

-نحوه ارجاع به منابع در متن، بصورت نوشتن نام نویسنده یا نویسندگان و سال انتشار  است (به عنوان مثال: Riahi, 2009; Najafi et al., 2001; Smith and Kramer, 2012) یا (رئیسی و همکاران، 1392). چنانچه منبع مورد نظر در ابتدای جمله اضافه شده باشد باید نگارش آن بصورت زیر باشد: اسمیت و همکاران (2002) در مطالعه خود اعلام نمودند که......... (Smith et al., 2002). برای ارجاع به استانداردهای ملی: (سازمان ملی استاندارد ایران، 1387).

برای نگارش کلمات دو قسمتی مثل: می شود، می باشد، باکتری ها و..... بجای فاصله کامل از کلید کنترل و خط تیره (نیم فاصله) استفاده کنید.

مقالاتی که از لحاظ نگارشی اشکال داشته باشند برای داوری ارسال نخواهند شد.

لطفا پیش از ارسال مقاله حتما یکی از مقالات چاپ شده را از سامانه دانلود کنید و فرمت مقاله تان را تطبیق دهید.

- مقاله باید ضمن رعایت قواعد نگارشی، به فارسی سلیس نوشته و واژه های انگلیسی در یا پاورقی نوشته شود.

- برای بکار بردن کلمات مخفف، اولین بار کامل کلمه نوشته شده و سپس مخفف آن داخل پرانتز قرار گیرد.

- از درج پاورقی برای بیان توضیحات انگلیسی و فارسی و بالعکس خودداری شود و در صورت نیاز در درون پرانتز و در متن مقاله آورده شود.

- اعداد داخل متن، از یک تا نه به حروف و بالاتر از نه به عدد نوشته شود (مثال: دو روش، 235 نمونه).

- در صورت استفاده از علائم ریاضی (نظیر ×، +، -، >،<، (=  بین این علائم و اعداد یا کلمات مجاور فاصله در نظر گرفته شود.

- حتی الامکان از کاربرد واژه‌های خارجی خودداری شده، اسامی و واژه‌های علمی، مکان‌ها، مواد و سایر واژه‌های خارجی را در متن مقاله به فارسی نوشته و بلافاصله آن واژه به زبان اصلی داخل پرانتز نوشته شود، مثال: در شیشه (in vitro)

- اسامی موجودات زنده (جنس و گونه) صرفاً به صورت انگلیسی (لاتین) و ایتالیک در تمام قسمت­ های مقاله ذکر گردد.

- جملات باید قابل فهم و سلیس باشند. فواصل بین کلمات با همدیگر و همچنین فواصل نقاط و ویرگول­‌ها با کلمات مجاور رعایت شود (علامت نقطه و ویرگول به کلمه ماقبل خود نزدیک و بدون فاصله بوده و از کلمه بعدی خود به ­اندازه یک کاراکتر فاصله دارند).

از علامت ویرگول فارسی "،" در متن فارسی و از علامت "," در متن انگلیسی استفاده شود.

- در صورت استفاده از کلمات انگلیسی متعدد در متن فارسی، علامت ویرگول بین کلمات انگلیسی باید با قلم فارسی باشد و به کلمه پیشین نزدیک و از کلمه بعدی یک کاراکتر فاصله داشته باشد و قبل از آخرین عبارت انگلیسی از حرف عطف "و" با رعایت فاصله استفاده شود.

- حذف فاصله در کلمات مرکب رعایت شود (مثال "می شود" به صورت "می­‌شود" و "دام­ ها" به صورت "دام‌ها" نوشته شود).

توجه: "ها" جمع چسبیده به کلمات نوشته نشود.

- کلمات مرکب سرهم نوشته شوند (مثال: "گلیکو  پروتئین" به صورت " گلیکوپروتئین" و "نتیجه‌ گیری" به صورت "نتیجه‌­گیری" نوشته شود).

- در متن فارسی مقاله به­ خصوص در موقع ارجاع منابع علامت­ پرانتزها با قلم B نازنین () نوشته شده سپس عبارت انگلیسی با قلم Times New Roman در داخل پرانتزها درج شود.

 - در نوشتن اعداد اعشار در فارسی به جای علامت اعشار "/" از ویرگول و نقطه و ... استفاده نشود (مثال: 25/56).

- در نوشتن اعداد به صورت درصد به جای علامت "%" از کلمه "درصد" استفاده شود (مثال: 25 درصد).

- برای نشان دادن درجه حرارت به جای علامت "oC" از عبارت "درجه سلسیوس" استفاده شود (مثال: 25 درجه سلسیوس).

- در مقایسه­‌های آماری برای بیان وجود اختلافات معنی­‌دار، علامت p با حرف کوچک و به شکل ایتالیک و مقادیر آن به فارسی و بدون فاصله اضافی نوشته شود. 

-گزارش های موردی (Case report) شامل چکیده غیر سازمان یافته حداکثر تا 200 کلمه (به فارسی و انگلیسی)، کلمات کلیدی، مقدمه، گزارش مورد، بحث و فهرست منابع  باشد.

-مسئولیت صحت و سقم مطالب هر مقاله برعهده نویسنده (گان) آن خواهد بود.

- هیأت تحریریه مجله حق رد، قبول، اصلاح، ویرایش و خلاصه نمودن مقاله را برای خود محفوظ می دارد.

-کلیه مقالات منطبق با شرایط فوق، بلافاصله پس از وصول توسط هیئت تحریریه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تائید اولیه مقاله ضمن اعلام به نویسنده، جهت داوری ارسال می گردد.

- در کلیه مراحل بررسی مقاله ایرادات و اصلاحات مورد نیاز جهت تامین نظر داوری برای نویسنده مسئول ارسال می شود و در صورت تائید نهایی مقاله ضمن اعلام به نویسنده مسئول، در نوبت چاپ قرار می گیرد.

- ارسال مقاله به منزله تعهد مؤلف مسئول در خصوص صحت اطلاعات و همچنین عدم ارسال مقاله به مجله دیگر تا زمان تعیین تکلیف نهائی مقاله است.