اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی رئیسی

بهداشت و بیماری های آبزیان استاد دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

www.researchgate.net/profile/Mehdi_Raissy/research
mreissyyahoo.com
0000-0001-6979-3916

h-index: 19  

سردبیر

ابراهیم رحیمی

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

ebrahimrahimi55yahoo.com

h-index: 21  

اعضای هیات تحریریه

امیر شاکریان

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی استاد دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

amshakerianyahoo.com

h-index: 7  

شهرام شکر فروش

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی استاد دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز

sh.shekargmail.com

h-index: 14  

محمدرضا محزونیه

استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

mahzouniehvetjournal.ir

h-index: 10  

گیتی کریم

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

gkarimgmail.com

h-index: 7  

مهرداد قوامی

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

mehrdad_ghavamiyahoo.com

h-index: 8  

ناهید رحیمی فرد

میکروبیولوژی دانشیار سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

nahidrahimifardgmail.com

h-index: 6  

مجتبی بنیادیان

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

mboniadianyahoo.com

h-index: 5  

افشین جوادی

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

ajavadigmail.com

h-index: 5  

مدیر داخلی

فهام خامسی پور

استادیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

publons.com/researcher/707939/faham-khamesipour/
faham.khamesipouryahoo.com
0000-0003-0678-2528

h-index: 16  

کارشناس نشریه

امید طاهری

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

omidtaheribgmail.com