فرایند پذیرش مقالات

مقالات ارسالی نویسندگان، جهت بررسی برای داوران متخصص ارسال می شوند، نتیجه داوری در کوتاه ترین زمان ممکن به اطلاع نویسنده مسئول مکاتبات رسانده  می شود. داوران ممکن است از داورانی که توسط نویسنده معرفی می شوند یا افرادی غیر از آن باشد. نویسنده مسئول می تواند با ورود به سیستم در هر زمان از وضعیت مقاله خود مطلع گردد.

تلاش ما بر این است که بررسی مقالات در کوتاهترین زمان و با حفظ دقت انجام پذیرد و پذیرش مقاله بر اساس نظر داوران، طی 2 ماه پس از ارسال آن صورت پذیرد.

لطفا جهت ارسال مقاله اینجا کلیک کنید.