اصول اخلاقی انتشار مقاله

مجله میکروب شناسی مواد غذائی خود و نویسندگان را متعهد به رعایت اصول اخلاق علمی می داند. رعایت حقوق همه نویسندگان مقاله و ذکر نام تمامی افرادی که در نگارش یا انجام مراحل علمی همکاری عملی یا مشاوره ای داشته اند ضروری است. استفاده از مقالات چاپ شده باید به همراه ذکر منبع و بصورت متناسب باشد و هر گونه کپی برداری علمی و ادبی منجر به حذف مقاله خواهد شد.

مجله میکروب شناسی مواد غذائی تابع اصول اخلاقی نشر (COPE) است.