دریافت نمایه فائو اگریس توسط مجله میکروب شناسی مواد غذائی

دریافت نمایه فائو اگریس توسط مجله میکروب شناسی مواد غذائی

مجله میکروب شناسی موواد غذائی موفق به دریافت نمایه پایگاه اطلاعاتی اگریس شد که توسط فائو پشتیبانی می شود. 

AGRIS (International System for Agricultural Science and Technology) است که مجلات زیر شاخه کشاورزی و غذا را تحت پوشش قرار می دهد و از پایگاه های اطلاعاتی مهم محسوب می شود.

 

http://www.akstem.com/collection/journal-food-microbiology