**افزایش 11 برابری ضریب تاثیر در آخرین رتبه بندی توسط پایگاه IndexCopernicus**

مجله علمی پژوهشی میکروب شناسی مواد غذائی موفق به کسب ضریب تاثیر  ICV 2014= 59.1 در آخرین رتبه بندی توسط پایگاه  IndexCopernicus شد. این امتیاز در سال 2013 برابر با 5.21 بود.