داوران

مجله میکروب شناسی مواد غذائی مفتخر است با اساتید مختلفی از دانشگاههای کشور بعنوان داور مقالات همکاری کند. اسامی برخی داوران به ترتیب حروف الفبا ذکر شده اند.

دکتر مجتبی بنیادیان، استاد، دانشگاه شهرکرد (پابلونز)

دکتر الهه تاج بخش، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد (پابلونز)

دکتر افشین جوادی، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز (پابلونز)

دکتر محسن جعفریان، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

دکتر فهام خامسی پور (پابلونز)

دکتر ناهید رحیمی فرد، استاد، سازمان غذا و دارو (پابلونز)

دکتر مهدی رئیسی، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد (پابلونز)

دکتر امیر شاکریان، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد (پابلونز)

دکتر رضا شرافتی، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان (پابلونز)

دکتر مجید غلامی، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد (پابلونز)

دکتر زهره مشاک، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (پابلونز)